หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าประสงค์
ปรัชญาของโรงเรียน
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ จุดเน้น
อักษรย่อ ตราประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
สมาคมผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา
อดีตผู้บริหารโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
รายงานผลการเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
Download
ข้อมูลบุคคลากร
กลุ่มบริหาร
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคม
กลุ่มสาระศิลปศึกษา
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระสุขศึกษา
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ลูกจ้างประจำ
แบบฟอร์ม
คู่มือนักเรียน
ปฎิทินการศึกษาโรงเรียน
ตารางเรียน
สรุปจำนวนนักเรียน
เครื่องแบบและการแต่งกาย
แบบในการปักเสื้อ
เขียนกิจกรรมตามโครงการ
ประกันคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา พบ.
ประกันคุณภาพ(SAR)
เว็บไซต์ประเมินภายใน(SAR)
มาตรฐานการศึกษา สพม.1
การประเมินภายนอกรอบ 3
 
ผลงานทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมการจัดหางาน
 
 

ทำเนียบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดพุทธบูชา วาระ 2555 - 2558

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์
1
พระมหาบุญทัม คุตต.ปุณ.โญ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา
วัดพุทธบูชา 089-9828538
02-4263783
2
พระมหาวิเชียร
รองเจ้าอาวาสวัดยายร่ม
วัดยายร่ม 085-9195606
02-3375158
3
ผอ.จารึก    อะยะวงศ์ 167 ซ.รามคำแหง 2 ซ.23 แยก 9 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพ 10250 084-1076493
4
ผอ.ฉัฐชุลี      เรืองศิริ 34/4 ซ.ชัยวัฒน์ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 081-8563911
5
ผอ.สันติ     ธนวรรณ 42 หมู่ 4 ถ.มาลัยแมน ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160 081-9193519
6
นายสมชาย   ขวัญมงคลเจริญ 1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 089-1203543
7
ดร.นครินทร์   พัฒนบุญมี

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ีพระจอมเกล้าธนบุรี

081-5577580
8
นายประสิทธิ์  รัศมีสุข 131/2 ซอยพุทธบูชา 35 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 081-9460453
9
นายบุญส่ง  ศรีจำเริญ 34/5 หมู่ 3 แขวงบางมด  
เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ 10140
083-9177376
10
นายเจริญศักดิ์ มณีรัตนสุวรรณ 271 ถนนพุทธบูชา  แขวงบางมด 
เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140
081-4230954
02-8706793
11
ว่าที่ ร.ต.กิตติกร ตั้งกิจวรชัย 54 ซอยพุทธบูชา 32 แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ 10140
089-1300143
12
นายเฉลิม  กรุมรัมย์ 6/1 ซอยริมคลองบางมด แขวงท่าข้าม  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10140 089-9937815
13
ว่าที่ ร.ต.เทพทอง  วัฒนพงศ์สวัสดิ์ 121/33 แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพฯ 10140
089-8924965
14
นางปิยนุช   การุณยปราชญ์ โรงเรียนวัดพุทธบูชา  218  ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 089-0558446
15
นางวัชราภรณ์  จิตรอนุกูล โรงเรียนวัดพุทธบูชา  218  ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 081-9134903


สอบออนไลน์ PISA
 

 

โรงเรียนวัดพุทธบูชา
218 ถนนพุทธบูชา  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ กรุงเทพ ฯ 10140
โทร. 02-4263222, 02-4263441 Fax. ต่อ 103
Web Master : Mr.Jetsadaporn Jaimaung / Miss.Thanyaporn  Chaweepoonpermsin / Mr.chatchai Sangrojkitikoon