หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าประสงค์
ปรัชญาของโรงเรียน
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ จุดเน้น
อักษรย่อ ตราประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
สมาคมผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา
อดีตผู้บริหารโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
รายงานผลการเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
Download
ข้อมูลบุคคลากร
กลุ่มบริหาร
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคม
กลุ่มสาระศิลปศึกษา
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระสุขศึกษา
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ลูกจ้างประจำ
แบบฟอร์ม
คู่มือนักเรียน
ปฎิทินการศึกษาโรงเรียน
ตารางเรียน
สรุปจำนวนนักเรียน
เครื่องแบบและการแต่งกาย
แบบในการปักเสื้อ
เขียนกิจกรรมตามโครงการ
ประกันคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา พบ.
ประกันคุณภาพ(SAR)
เว็บไซต์ประเมินภายใน(SAR)
มาตรฐานการศึกษา สพม.1
การประเมินภายนอกรอบ 3
 
ผลงานทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมการจัดหางาน
 
 

หลวงพ่อเพิ่ม
พระพุทธวิริยากร (เพิ่ม กต.ปุญโญ)

พระผู้สร้างโรงเรียนวัดพุทธบูชา พระพุทธวิริยากร (เพิ่ม กต.ปุญโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธบูชาผู้ก่อตั้ง และอุปการะโรงเรียนวัดพุทธบูชา ท่านเป็นชาวอำเภอบางคนที จ.สมุทรสงคราม
เกิดเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๔๖๐ และอุปสมบทเป็นภิกษุเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๑
ณ วัดอมรเทพ จ. สมุทรสงคราม หลังจากอุปสมบทแล้วได้ศึกษาพระปริยัติ
จนได้นักธรรมชั้นเอกและเปรียญธรรม ๕ ประโยค ต่อมาได้ย้ายมาศึกษาอบรม
ที่วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร และได้รับมอบหมายให้ดูแลก่อตั้งวัดพุทธบูชา
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘ เมื่อก่อตั้งวัดพุทธบูชา ท่านได้ก่อสร้างเสนาสนะสงฆ์
พระอุโบสถ พระประธาน ศาลาธรรมสังเวชฌาปนสถานกุฏิทรงไทย
ศาลาการเปรียญโรงเรียนพระปริยัติธรรม ประตูเข้าวัด จัดซื้อที่ดินขยายวัดและอื่น ๆ
อีกหลายอย่างเพื่อสร้างวัดพุทธบูชาให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน ในด้านการศึกษา
ท่านได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาได้ขวนขวาย พยายามที่
สร้างโรงเรียนเพื่อกุลบุตร กุลธิดาในท้องถิ่นได้มีการศึกษาสูงขึ้น ได้ศึกษาเล่าเรียนใกล้ขึ้น และสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นโดยได้เป็นผู้อุปถัมภ์และอุปการะโรงเรียนวัดพุทธบูชา
ตั้งแต่มีการเริ่มต้นชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
(ปัจจุบันโรงเรียนประถมได้ยุบรวมมาเป็นโรงเรียนมัธยม) และระดับมัธยมศึกษา
ทั้งในด้านอาคารเรียนตลอดจนอุปกรณ์การศึกษา อื่น ๆ สำหรับ
โรงเรียนวัดพุทธบูชาระดับมัธยมศึกษา นอกจากจัดสร้างอาคารเรียน (ชั่วคราว)
เพื่อให้นักเรียนได้มีสถานที่เรียนเรียบร้อยแล้วยังได้ร่วมกับประชาชน
จัดซื้อที่ดินจำนวน ๘ ไร่ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ ให้ทางราชการสร้างโรงเรียน
ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน โดยปกติท่านเป็นคนแข็งแรง และทำงานทุกอย่าง
ที่สามารถทำได้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ในระยะหลังท่านอาพาธ
ด้วยโรคเนื้องอกที่ตับอ่อนและถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๓๐
รวมอายุได้ ๗๐ ปี ๖ เดือน แม้ว่าเนื้อหนังของท่านกลายเป็นธาตุดินไปแล้ว
แต่คุณความดีของท่านไม่หมดไป นั่นคือท่านริเริ่มและติดต่อทางราชการให้มาสร้างโรงเรียนมัธยมขึ้นที่วัดพุทธบูชาเมื่อ ๑๙ เมษายน ๒๕๑๖ และให้นามว่า
“โรงเรียนวัดพุทธบูชา” เรียกว่าความตั้งใจ ที่จะสร้างโรงเรียน
เพื่อให้เด็กได้ศึกษาในที่ใกล้ ๆ ไม่ต้องไปไกลเหมือนเมื่อก่อนได้ประสบความสำเร็จ
พวกเราชาวพุทธบูชาควรที่จะระลึกและตระหนักในพระคุณของท่านให้ตลอดไป

 สอบออนไลน์ PISA
 

 

โรงเรียนวัดพุทธบูชา
218 ถนนพุทธบูชา  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ กรุงเทพ ฯ 10140
โทร. 02-4263222, 02-4263441 Fax. ต่อ 103
Web Master : Mr.Jetsadaporn Jaimaung / Miss.Thanyaporn  Chaweepoonpermsin / Mr.chatchai Sangrojkitikoon