หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าประสงค์
ปรัชญาของโรงเรียน
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ จุดเน้น
อักษรย่อ ตราประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
สมาคมผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา
อดีตผู้บริหารโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
รายงานผลการเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
Download
ข้อมูลบุคคลากร
กลุ่มบริหาร
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคม
กลุ่มสาระศิลปศึกษา
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระสุขศึกษา
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ลูกจ้างประจำ
แบบฟอร์ม
คู่มือนักเรียน
ปฎิทินการศึกษาโรงเรียน
ตารางเรียน
สรุปจำนวนนักเรียน
เครื่องแบบและการแต่งกาย
แบบในการปักเสื้อ
เขียนกิจกรรมตามโครงการ
ประกันคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา พบ.
ประกันคุณภาพ(SAR)
เว็บไซต์ประเมินภายใน(SAR)
มาตรฐานการศึกษา สพม.1
การประเมินภายนอกรอบ 3
 
ผลงานทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมการจัดหางาน
 
 
 

ประวัติโรงเรียนวัดพุทธบูชา    

      โรงเรียนวัดพุทธบูชา เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการอยู่ในรูปแบบโรงเรียนสหศึกษา ตั้งขึ้นตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๑๖ สถานที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัดพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

     ชุมชนชาวบางมด ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นต้นมาได้ขยายตัวและมีการเพิ่มของ
ประชากรซึ่งเป็นเยาวชนที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนมากขึ้นตามลำดับ ได้พยายาม
ส่งเสียบุตรหลานของตนให้ได้รับการศึกษา แต่สถานศึกษาโดยเฉพาะระดับ
มัธยมศึกษา ในย่านนี้ยังไม่มี  ที่มีอยู่ก็ไกลเกินที่จะเดินทางไปเล่าเรียนและเสีย
ค่าใช้จ่ายมาก

    ท่านพระครูวินัยสารสุภัทร เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชาในขณะนั้น (ต่อมาได้รับ
พระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระพุทธวิริยากร (เพิ่ม กต.ปุญโญ))
ซึ่งเป็นผู้นำชุมชนในการสร้างวัดพุทธ บูชาให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนชาวบางมด ได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะให้บุตร หลานในท้องถิ่นได้ศึกษาเล่าเรียน ในสถาบันการศึกษาที่ใกล้บ้านและสร้างความ เจริญให้กับท้องถิ่นจึงได้ร่วมกับประชาชน จัดซื้อที่ดินเพื่อขยายบริเวณวัดพุทธบูชา เพิ่มขึ้นอีก ๘ ไร่ โดยมุ่งหมาย ที่จะให้เป็นสถานศึกษาสำหรับเยาวชน ท่านได้ ติดต่อประสานงานกับทางราชการ ในการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเพิ่มเติมจาก โรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย ที่มีอยู่แล้วและทางราชการโดยกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นชอบให้มีการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นบนที่ดินที่ วัดบริจาค
เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๑๖ ให้ชื่อว่า “โรงเรียนพุทธบูชาวิทยาคม” 
เป็นโรงเรียนสหศึกษา    เปิดสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาสายสามัญ โดยเปิดเรียน
ครั้งแรกเมื่อ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๑๖ มีนักเรียน ๗๗ คน มีครู ๔ คน และมีนาย
อินทร์ วงศ์สมบูรณ์  เป็นครูใหญ่ในระยะเริ่มแรกนี้โรงเรียนต้องอาศัยโรงเรียน
ประถมสามัญวัดพุทธบูชาและศาลาวัดเป็นที่เรียน

         ต่อมาท่านเจ้าอาวาสได้จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ๖ ห้องเรียนให้อีกเพื่อ
รองรับกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ทาง
โรงเรียนจึงได้รับเงินประมาณจากกรมสามัญศึกษาให้สร้างอาคารเรียนเป็น
ตึก ๓ ชั้น ๑๘ ห้องเรียนและได้ย้ายเข้าไปอยู่ในอาคารหลังใหม่เมื่อปี พ.ศ.
๒๕๒๐ และในปีเดียวกันนี้ก็ได้ยุบรวบรวมโรงเรียนประถมสามัญวัดพุทธบูชา
กับโรงเรียนพุทธบูชาวิทยาคมเข้าด้วยกันและได้เปิดสอนในระดับ
มัธยมศึกษาเพียงอย่างเดียว  ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗    โรงเรียนพุทธบูชา
วิทยาคมได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนวัดพุทธบูชา และมีจำนวนนักเรียน
ครูอาจารย์ตลอดจนอาคาร อาคาร  ประกอบเพิ่มเติมมากขึ้นตามลำดับ
นักเรียนที่เข้ามาศึกษาเล่าเรียนนอกจากจะเป็นเยาวชนในท้องถิ่นชุมชนบาง
มดแล้วยังมีมาจากที่อื่นๆ อีก เช่น ในเขตราษฎร์บูรณะ เขตจอมทอง เขต
บางขุนเทียน เขตคลองสาน เขตยานนาวา เขตบางคอแหลม  และจาก
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นต้น

        ปัจจุบัน โรงเรียนวัดพุทธบูชามีจำนวนนักเรียนประมาณ ๑,๘๐๐ คน มีครู
ทั้งสิ้น ๘๐ คน มีลูกจ้างประจำ ๗ คน  จัดเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

 


สอบออนไลน์ PISA
 

 

โรงเรียนวัดพุทธบูชา
218 ถนนพุทธบูชา  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ กรุงเทพ ฯ 10140
โทร. 02-4263222, 02-4263441 Fax. ต่อ 103
Web Master : Mr.Jetsadaporn Jaimaung / Miss.Thanyaporn  Chaweepoonpermsin / Mr.chatchai Sangrojkitikoon