หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าประสงค์
ปรัชญาของโรงเรียน
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ จุดเน้น
อักษรย่อ ตราประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
สมาคมผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา
อดีตผู้บริหารโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
รายงานผลการเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
Download
ข้อมูลบุคคลากร
กลุ่มบริหาร
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคม
กลุ่มสาระศิลปศึกษา
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระสุขศึกษา
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ลูกจ้างประจำ
แบบฟอร์ม
คู่มือนักเรียน
ปฎิทินการศึกษาโรงเรียน
ตารางเรียน
สรุปจำนวนนักเรียน
เครื่องแบบและการแต่งกาย
แบบในการปักเสื้อ
เขียนกิจกรรมตามโครงการ
ประกันคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา พบ.
ประกันคุณภาพ(SAR)
เว็บไซต์ประเมินภายใน(SAR)
มาตรฐานการศึกษา สพม.1
การประเมินภายนอกรอบ 3
 
ผลงานทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมการจัดหางาน
 
 

อัตลักษณ์


คนดีศรีพุทธบูชา
(ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เสียสละ)

เอกลักษณ์

"กิจกรรมเด่น  เน้นคุณธรรม"

กิจกรรมเด่น หมายถึง การจัดกิจกรรมและส่งเสริมกิจกรรมให้นักเรียนอย่างหลากหลายทั้งด้านวิชาการ ด้านศิลปะ ด้านดนตรี ด้านกีฬา ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
     
เน้นคุณธรรม หมายถึง การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
     
     
     

จุดเน้นของโรงเรียน

1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมความเป็นเลิศตามศักยภาพของนักเรียนทุกคน
3. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ
4. พัฒนาการบริหารจัดการเชิงระบบที่มีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อการบริหารและการเรียนรู้
6. จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

--


สอบออนไลน์ PISA
 

 

โรงเรียนวัดพุทธบูชา
218 ถนนพุทธบูชา  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ กรุงเทพ ฯ 10140
โทร. 02-4263222, 02-4263441 Fax. ต่อ 103
Web Master : Mr.Jetsadaporn Jaimaung / Miss.Thanyaporn  Chaweepoonpermsin / Mr.chatchai Sangrojkitikoon