Download ตารางเรียนภาคเรียนที่  1/2560

1 : ครูที่ปรึกษา และ แผนผังอาคาร

แผนผังอาคารเรียนปีการศึกษา 2560.pdf
รายชื่อครูที่ปรึกษาปีการศึกษา 2560.pdf


2 : ตารางการใช้ห้อง
ชั้น 1.pdf
ชั้น 2.pdf
ชั้น 3.pdf
ชั้น 4.pdf
ชั้น 5.pdf
ตึกใหม่ ห้องพิเศษและสนาม.pdf


3 : ตารางสอนครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี.pdf
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์.pdf
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ.pdf
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย.pdf
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์.pdf
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ.pdf
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.pdf
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา.pdf
กลุ่มสาระการเรียนรู้ แนะแนว.pdf


4 : ตารางเรียนนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.pdf
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.pdf
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.pdf
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.pdf
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.pdf
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.pdf