หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าประสงค์
ปรัชญาของโรงเรียน
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ จุดเน้น
อักษรย่อ ตราประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
สมาคมผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา
อดีตผู้บริหารโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
รายงานผลการเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
Download
ข้อมูลบุคคลากร
กลุ่มบริหาร
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคม
กลุ่มสาระศิลปศึกษา
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระสุขศึกษา
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ลูกจ้างประจำ
แบบฟอร์ม
คู่มือนักเรียน
ปฎิทินการศึกษาโรงเรียน
ตารางเรียน
สรุปจำนวนนักเรียน
เครื่องแบบและการแต่งกาย
แบบในการปักเสื้อ
เขียนกิจกรรมตามโครงการ
ประกันคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา พบ.
ประกันคุณภาพ(SAR)
เว็บไซต์ประเมินภายใน(SAR)
มาตรฐานการศึกษา สพม.1
การประเมินภายนอกรอบ 3
 
ผลงานทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมการจัดหางาน
 
 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามแนววิถีพุทธ

พันธกิจ

1. พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนให้เป็นคนดี ตามแนววิถีพุทธ
2. พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มีความสามารถใน การคิด และมีทักษะชีวิต ตามกรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. พัฒนาและส่งเสริมให้ครูเป็นคนดีและมีความสามารถตามวิชาชีพ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดการศึกษาตามกรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
6. พัฒนาและสนับสนุนการจัดหาแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสมสำหรับการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
7. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับชุมชนเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน
8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีส่วนร่วมและเป็นแหล่งเรียนรู้ในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย
9. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการป้องกัน แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน
10. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อนำไปสู่ความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
11. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (ความสามารถด้านภาษาสำคัญของโลก)
12. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
13. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการป้องกัน แก้ปัญหา และพัฒนาชุมชน

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนเป็นคนดีตามแนววิถีพุทธ
2. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มีความสามารถใน การคิด และมีทักษะชีวิตตามกรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. ครูเป็นคนดีและมีความสารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. ครูมีความสามารถในการจัดการศึกษาตามกรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
5. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมภิบาล
6. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสมสำหรับการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
7. สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกับชุมชนเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน
8. สถานศึกษามีส่วนร่วมและเป็นแหล่งเรียนรู้ในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาไทย
9. ผู้เรียนเป็นผู้มีอัตลักษณ์ของโรงเรียนวัดพุทธบูชา
10. สถานศึกษามีระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อนำไปสู่ความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
11. ผู้เรียนมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่กำหนด
12. สถานศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านวิชาการร่วมกับสถานศึกษาอื่น
13. สถานศึกษามีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ปัญหา และพัฒนาชุมชน

--


สอบออนไลน์ PISA
 

 

โรงเรียนวัดพุทธบูชา
218 ถนนพุทธบูชา  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ กรุงเทพ ฯ 10140
โทร. 02-4263222, 02-4263441 Fax. ต่อ 103
Web Master : Mr.Jetsadaporn Jaimaung / Miss.Thanyaporn  Chaweepoonpermsin / Mr.chatchai Sangrojkitikoon