ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 พ.ย. 60 ถึง 08 ธ.ค. 60 งานกีฬาสี
เริ่มแข่งขันกีฬาสีวันที่  16/11/2560
วันใหญ่ กีฬาสีวันที่  8/12/2560
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา