ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ดำเนินกิจกรรมจัดซื้อจัดจ้าง62 Word Document ขนาดไฟล์ 186.5 KB 92
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 106.69 KB 121
งานวิชาการ
แบบประเมินหลักสูตรกลุ่มสาระฯ Word Document ขนาดไฟล์ 57.33 KB 4
แบบประเมินสื่อการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 41.98 KB 2
หน้าปกรายงานรวม 8
ID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 143 KB 5
โครงร่างงานวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 1.74 MB 3
ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 252.38 KB 3
แบบประเมินการผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 37.79 KB 4
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 241.01 KB 5
เอกสารประเมิน ว.21 190
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 83 KB 159
แบบบันทึกการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 38.87 KB 124
บันทึกข้อความข้อจัดกิจกรรมตามโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 32.18 KB 132