[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2539 ปริญญาตรี (ค.บ.) ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี
2543 ปริญญาตรี/ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี/สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา
2558 ปริญญาตรี/ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ศิลปกรรม(นาฏศิลป์)
2546 ปริญญาตรี/ปริญญาตรี ราชภัฏอุตรดิตถ์/สุขศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
25 พฤษภาคม 2536 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี อาจารย์ 1 ระดับ 3
1 ตุลาคม 2539 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี อาจารย์ 1 ระดับ 4
1 มิถุนายน 2543 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี อาจารย์ 1 ระดับ 5
1เมษายน 2547 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี อาจารย์ 2 ระดับ 6
1 ตุลาคม 2547 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี อาจารย์ 2 ระดับ 7
1 ธันวาคม 2547 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี ครู คศ.2
1กุมภาพันธ์ 2549 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี ครูชำนาญการ
1เมษายน 2550 โรงเรียนนาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
1 ธันวาคม 2558 โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชะานี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
2531-2563 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม.เขต 26 ครูชำนาญการพิเศษ
1สิงหาคม 2529 โรงเรียนบ้านรามัน ผู้อำนวยการโรงเรียน
2542-2563 sdcfdsf desfserd
2537 โรงเรียนบ้านนาปง อาจารย์ 1
15 พฤษภาคม 2560- 22 ธันวาคม 2564 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) ครูอัตราจ้าง
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1
2 PLC ภาษาจีน 2565
3 แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการเมืองการปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
4 ครูผู้ควบคุมทีม Cover Dance ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนโนนกอกวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 2,500 บาท การแข่งขันเต้น Cover Dance แดนซ์เซอร์ไซส์ ครั้งที่ 6 งานสาวบ้านแต้ SLENDER ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค ประจำปี 2566 วันที่ 3 มีนาคม 2566
5 ครูผู้ควบคุมทีม Cover Dance ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนโนนกอกวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท การแข่งขันเต้น Cover Dance ห้วยยางเทรล 2022 วันที่ 24 ธันวาคม 2565
6 ่วิจัยในชั้นเรียน 2565
7 เกียรติบัตร 2565
8 SAR ปีการศึกษา 2565
9 วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2565
10 PLC ปีการศึกษา 2565
11 แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
12 แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
13 PLC ภาคเรียนที่2
14 แผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2565
15 รายงานการอบรมนางสกุภาวดี ศรีทำบุญ ปีการศึกษา2565
16 รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง(PA) ปีงบประมาณ 2565
17 ได้เข้าร่วมกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด ผ่านระบบออนไลน์ งานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด ประจำปี 2566
18 ได้เข้าร่วมกิจกรรมสุขภาพ ผ่านระบบออนไลน์ งานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566
19 อบรมโครงการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ วPA
20 อบรมออนไลน์หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 1 รหัสหลักสูตร 65030 จำนวน 8 ชั่วโมง
21 E-Portfolio
22 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ ม.๑-๓
23 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ ม.๔-๖
24 Slot Gacor Terbaik
25 แผนการจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบ Active Learning
26 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning วิชาสังคมศึกษา
27 การจัดการเรียนรู้ Actiivw Learing
28 กล้องจุลทรรศน์
29 E-Portfolio
30 E-PORTFOLIO
31 E-Portfolio
32 E-portfolio
33 E-Portfolio
34 ผ่านการอบรมหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล สำหรับครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (รหัสหลักสูตร 64099)
35 แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องชนิดของคำ
36 แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องชนิดของคำ
37 ชื่อผลงาน (นวัตกรรม/Best Practice) รายงานการวิจัยการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ครูไตรรัตน์ นานอก ปีการศึกษา 2564
38 แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาชั้น ม.2 ครูไตรรัตน์ นานอก ปีการศึกษา 2564
39 แบบฝึกพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูไตรรัตน์ นานอก ปีการศึกษา 2564
40 นิเทศการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นปฐมวัย
41 SAR เทอม 2 ปี 2564 ครูประทุมพร เคนหวด
42 SAR2564
43 ภาพประกอบ 2564
44 SAR ธนาวัฒน์ ชนะมาร ปี 2564
45 SAR 2 64 นางเทียมจันทร์ เรืองแสง
46 SAR 1 - 64 นางเทียมจันทร์ เรืองแสง
47 รางวัลเชิดชูเกียรติ คุรุชน คนคุณธรรม
48 Gagak terbaik
49 Gagak hensem
50 ผ่านการคัดเลือก ระดับดีเด่น กิจกรรมการประกวดการจัดห้องเรียน
51 กิจกรรมการประกวดแข่งขันการจัดสื่อสิ่งประดิษฐ์ และสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา รองชนะเลิศ อันดับ 2
52 โครงการเครื่อข่ายครูดีของแผ่นดินเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ณ วันที่ 17 กันยายน 2564
53 กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การวาดภาพระบายสี บกพร่องทางการได้ยิน ระดับ อายุ 7-12 ปี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69
54 โครงการเครื่อข่ายครูดีของแผ่นดินเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ณ วันที่ 17 กันยายน 2564
55 กิจกรรมการประกวดแข่งขันการจัดสื่อสิ่งประดิษฐ์ และสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา รองชนะเลิศ อันดับ 2
56 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬา เปตอง ประเภททีมหญิง ในกลุ่มการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 7(จังหวัดนครศรีธรรมราช)
57 กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมวาดภาพระบายสีบุคคลออทิสติก ระดับอายุ 8-12 ปี
58 รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
59 ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ณ วันที่ 22 กันยายยน 2564
60 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเปตองประเภททีมหญิง ในการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ วันที่ 11 กันยายน 2563
61 6. ครู ผู้ผ่านการคัดเลือกและรับทุนจาก สพฐ.ให้ไปฝึกอบรมด้านการสอนภาษาอังกฤษ(Enhancing English Teaching through Best Practices) ณ สหรัฐอเมริกา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 22 เมษายน-24 พฤษภาคม 2554
62 5. ได้รับรางวัล ครูสอนดี ประจำปีการศึกษา 2555
63 4. ได้รับรางวัล หนึ่งแสนครูดี ประจำปีการศึกษา 2556
64 3. ครู ผู้ได้รับทุนเข้าร่วมประชุมทางวิชาการนานาชาติ(Thailand TESOL) จากสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษและสถานทูตอเมริกาประจำปีการศึกษา 2559
65 2. ครู ผุ็ปฏิบัติหน้าที่เอเอฟเอสที่ได้รับทุน ในโครงการพัฒนาอาสาสมัครเอเอฟเอส ด้านการสอน ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 8-28 ตุลาคม 2559
66 วิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
67 เกียรติบัตรเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 15 ชุมทางทุ่งสงวิชาการ
68 เกียรติบัตรเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ
69 เกียรติบัตรเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
70 ผู้ฝึกสอน / กรรมการตัดสิน Volleyball
71 วิจัยในชั้นเรียน ครูจันทร์เพ็ญ พวงสมบัติ ปีการศึกษา 2563
72 สื่อ "วงล้อพาเพลินนะจ๊ะ"
73 สื่อ "วงล้อพาเพลินนะจ๊ะ"
74 สื่อ "วงล้อพาเพลินนะจ๊ะ"
75 สื่อ "วงล้อพาเพลินนะจ๊ะ"
76 สื่อ "วงล้อพาเพลินนะจ๊ะ"
77 คำเหล่านี้พี่ ป.๖ ควรรู้
78 PLC นางสาววัชราพรรณ์ สอนจินซือ ประจำปีการศึกษา 2563
79 PLC นางสาวคณิตา ซากัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
80 วิจัยในชั้นเรียน ครูอภิญญา สีเสน ปีการศึกษา 2563
81 PLC ปีการศึกษา 2563
82 PLC ปีการศึกษา 2563
83 รายงานผลการปฏิบัติงาน SAR ปีการศึกษา 2563
84 SAR นางสาวพรทิพย์ พันธุ์ยางน้อย ปีการศึกษา 2563
85 SAR นางสาวสุภาวดี ศรีธรรมศาสน์ ปีการศึกษา 1/2563
86 วิจัยในชั้นเรียน ปี 2563
87 แผนการจัดการเรียนรู้ คุณครูจิราภรณ์ ศรีบุรี ปีการศึกษา 2563
88 แผนการจัดการเรียนรู้ ปี 2563
89 Google classroom ปี2563
90 ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) รายวิชาภาษาอังกฤษ
91 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการอบรมEV3
92 ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น จากเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2563
93 รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
94 รางวัลครูผู้อุทิศตนเพื่อศิษย์
95 ประกาศนียบัตร แกนนำสุขภาพประจำครอบครัว ตำบลแม่น้ำคู้
96 รางวัลครูดีในดวงใจ
97 รางวัล หนึ่งแสนครูดี
98
99 ได้รับรางวัล "เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา"
100 เป็นครูดีเด่น ในโครงการ "ครูดีในดวงใจ" ของสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอบ้านไร่
101 รางวัลแกนนำปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ สาขาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3 - 4
102 เป็นครูดีเด่น ในโครงการ ของสมาคมครูจังหวัดอุทัยธานี
103 ได้รับรางวัลดีเด่น สาขาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3 - 4
104 วิจัยในชั้นเรียน นางพิรุฬห์ลักษณ์ ตุลาโชติ พ.ศ. 2562
105 แผนจัดการเรียนรู้ Active Learning นางพิรุฬห์ลักษณ์ ตุลาโชติ ปีการศึกษา 2562
106 PLC นางพิรุฬห์ลักษณ์ ตุลาโชต ปีการศึกษา 2562
107 SAR นางพิรุฬห์ลักษณ์ ตุลาโชติ ปีการศึกษา 2562
108 PLC ครูทองจันทร์ สลักคำ ปีการศึกษา 2562
109 PLC ครูเฉลิมวุฒิ สาคำนะ ปีการศึกษา 2562
110 SAR ครูชารดา ปัญญาพิม ปีการศึกษา 2562
111 Google Classroom ครูเฉลิมวุฒิ สาคำนะ ปีการศึกษา 2563
112 แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ครูเฉลิมวุฒิ สาคำนะ ปีการศึกษา 2562
113 SAR ครูอภิญญา สีเสน ปีการศึกษา 2562
114 google classroom นายมโน มาพะเนาว์ ปีการศึกษา 2562
115 แผนการจัดการเรียนรู้ พ22103 กรีฑา นายมโน มาพะเนาว์ ปีการศึกษา 2562
116 วิจัยในชั้นเรียน นายมโน มาพะเนาว์ ปีการศึกษา 2562
117 PLC นายมโน มาพะเนาว์ ปีการศึกษา 2562
118 SAR นายมโน มาพะเนาว์ ปีการศึกษา 2562
119 Google Classroom ครูภัทรวรรณ ไวสาหลง ปีการศึกษา 2563
120 PLC นางวาสนา สำราญรมย์ ปีการศึกษา 2562
121 SAR นางวาสนา สำราญรมย์ ปีการศึกษา 2562
122 Google classroom นางวาสนา สำราญรมย์ ปีการศึกษา 2563
123 แผนจัดการเรียนรู้ Active Learning นางเดือญเพ็ญ สังข์งาม ปีการศึกษา 2562
124 แผนการจัดการเรียนรู้ Active learning ครูวาสนา สำราญรมย์ ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
125 วิจัยในชั้นเรียน นางวาสนา สำราญรมย์ ปี 2562
126 วิจัยในชั้นเรียน นางเดือนเพ็ญ สังข์งาม พ.ศ. 2562
127 วิจัยในชั้นเรียน
128 PLC (Professional Learning Community)
129 Google Classroom
130 SAR ครูภัทรวรรณ ไวสาหลง ปีการศึกษา 2562
131 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 13 กรกฎาคม 2563
132 ครูครับ เว็ปเข้าได้ ไม่ต้อง login
133 dasdasd
134 สื่อประเภท Online โดยใช้ Power Point ประกอบในการเรียนการสอน และจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย เรื่อง ปฐมนิเทศ 1-2
135 ภาษาไทย ม.6 11-12-15 มิ.ย.63
136 ภาษาไทย ม.6 11-12-15 มิถุนายน 63
137 ภาษาไทย ม.6 11-12-15 มิถุนายน 63
138 ภาษาไทย ม.6 11-12-15 มิถุนายน 63
139 วิธีพับกล่องนม2
140 วิธีพับกล่องนม1
141 ผ่านการอบรมหลักสูตรออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 1-3
142 in recognition of the accomplishment of the online learning and testing on Basic English Test in Mathematics Knowledge total test score is 85% certify by Anuban Suphanburi School
143 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
144 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
145 รายงานผลการจัดกิจกรรม PLC(Professional Learning Community) ปีการศึกษา 2562
146 หนึ่งครูหนึ่งนวัตกรรม " Interactive Participative Learning Through Action "
147
148 การศึกษาวิจัยการปลูกพื๙ข้าวไร่ "กรณีศึกษาบ้านนาปง ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย"
149
150 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตรฺโลกทั้งระบบ (Earth Science System : ESS) ร่วมกับโครงการGLOBE สสวท.และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้หลวง
151 การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักเรียนเชื้อสายจีนฮ่ออพยพกับนักเรียนทั่วไป : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
152 การศึกษาวิจัยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลิง ณ วัดถ้ำปลา ตามโครงการการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกับภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พฤษภาคม 2551)
153 งานวิจัย " น้ำบาดาลแหล่งท่องเที่ยววัดถ้ำปลา" โครงการผู้พิทักษ์น้ำบาดาล 2551ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
154 Young Teacher Awards 2019
155 in recognition of the accomplishment of the online learning and testing on "English Vocabulary of COVID-19" total test score is 95% certify by Secondary Education Service Area Office 32
156 ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
157 แบบฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางPISA ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เรื่องเล่าจากประสบการณ์
158 แบบฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางPISA ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เรื่องเล่าจากประสบการณ์
159 หนึ่งกลุ่มสาระ หนึ่งนวัตกรรม BDC - Digital English Clinic กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
160 แบบฝึกทักษะ classroom
161 ใบงานที่๔
162 ใบงานที่๔
163 ใบงานที่๔
164 บทคัดย่อ รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนโดยใช้โปรแกรม GSP เรื่องเมทริกซ์
165 เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
166 หนังสืออ่านเพิ่มเติมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชุด ประชาคมอาเซียน
167 หนังสืออ่านเพิ่มเติมระดับประถมศึกษา เรื่อง ไปเที่ยวปะทิว
168 SAR
169 ทดลอง
170 ทดลองส่งข้อมูล