ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 30 มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน)
                      1)  จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น  คน
                      2)  จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 1,844 คน
จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
ระดับชั้น เพศ รวม จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียนเฉลี่ยต่อห้อง
ชาย หญิง
ม.๑ 154 171 325 8 40
ม.๒ 177 182 359 9 40
ม.๓ 115 137 252 7 36
ม.๔ 145 195 340 8 42
ม.๕ 103 167 270 8 34
ม.๖ 129 169 298 8 37
รวม 823 1,021 1,844 48  
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,844