กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวชนนี ทิพย์วัฒน์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวรัจชริญา เสริมศรี

นางวิภารัตน์ อุปเนตร

นางสาวหัสดาภรณ์ ภูมิผักแว่น

นางสาววารินทร์ แก้วมณี

นายศศิวัฒน์ ชนาวุฒิเจริญรัฐ

นายอธิการ พูลฉนวน