คณะผู้บริหาร

นางบุสบง พรหมจันทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุทัศน์ แท่นมณี
ปฏิบัติราชการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางจริยา ธวัชวรรณพงศ์
ปฏิบัติราชการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางช่อผกา กลัดสำเนียง
ปฏิบัติราชการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

นายมนตรี เกตุแก้ว
ปฏิบัติราชการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป