คณะผู้บริหาร

นางสาวดวงกมล กลิ่นดี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุทธบูชา

นางสาวสุรีรัตน์ กองขันท์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล

ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนิษฎา พิมพรม
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายจารุกิตติ์ สิทธิยานนท์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ