คณะผู้บริหาร

นายเทพพร อาจเวทย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุทัศน์ แท่นมณี
รักษาราชการแทนในตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางจริยา ธวัชวรรณพงศ์
รักษาราชการแทนในตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางช่อผกา กลัดสำเนียง
รักษาราชการแทนในตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นายมนตรี เกตุแก้ว
รักษาราชการในตำแหน่งแทนรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป