กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจรรยา แซ่อึ้ง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววรรณนภา อัสสะกระวิน

นางขวัญใจ เพชรกล้า

นางชัชมน เติมพรชัย

นายเพทาย ทองสุข

นางสาวสุพรรณี ชูรักษ์

นางสาวมนตรา พึ่งไพศาล

นางสาวพิศมัย คำนนท์

นายวัชรพงศ์ ราชกรม

นางสาวสุวรรณมาลี ศรีสมบัติ

นางสาวศริญญา จำเริญใหญ่

นางสาวธันยพร เนียมจันทร์

นายธนพัฒน์ สงวนให้

นายปราชญ์กิตติ หมายเจริญ

นางสาวเปรมฤดี สัตนาโค

นายกนก สมดี