กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางขวัญใจ เพชรกล้า

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววรรณนภา อัสสะกระวิน

นางชัชมน เติมพรชัย

นางสาวจรรยา แซ่อึ้ง

นายเพทาย ทองสุข

นางสาวสุพรรณี ชูรักษ์

นางสาวมนตรา พึ่งไพศาล

นางสาวพิศมัย คำนนท์

นายวัชรพงศ์ ราชกรม

นางสาวนภสร ศรีสมบัติ

นางสาวศริญญา จำเริญใหญ่

นางสาวธันยพร เนียมจันทร์

นายธนพัฒน์ สงวนให้

นายปราชญ์กิตติ หมายเจริญ

นายกนก สมดี

นางชณม์ณกานต์ ธีระเดชพิทักษ์

นายเจษฎาพร ใจเมือง

นางสาวธันยพร ฉวีพูนเพิ่มสิน

นายชัชชัย แสงโรจน์กิตติคุณ

นางสาวทัศนีย์ นิภากรพันธ์