กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสวรักษ์ เพ็งอุดม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอร่าม ธุระพันธ์

นางสาวเกษราภา ตรีสกุล

นางสาวสุนิษา ปานอยู่

นางสาวสิรี ประสงค์สุข

นางสาวกมลลักษณ์ เกษมุล

นางสาวพรรษมล ภิรมย์ศรี

นางสาวอมรรัตน์ บุญยงค์

นายเสน่ห์ สมตัว

นางสาวศิริกาญจน์ บุญญาพิจิตร์

นางสาวพรรธิวา บุตรน้ำเพชร

นายทินวัฒน์ สัมฤทธิ์สุทธิ์

นางสาววลัยทิพย์ สำเภาลี
ครูจ้างญี่ปุ่น

นางสาวเพ็ญพิไล มิตรานนท์
ครูจ้างญี่ปุ่น

นายธนเดช ศุภสิริมงคล

Miss. Zheng Shu
ครูจ้างจีน

Miss.Shan Shan
ครูจ้างจีน

Mr.Adjei Theophilus
ครูจ้างภาษาอังกฤษ

Ms. Carina Rengel
ครูจ้างภาษาอังกฤษ

Mr.Harry Jaxha
ครูจ้างภาษาอังกฤษ

นายณรงค์ฤทธิ์ โลกคำลือ

นางสาวเจนจิรา เพชรล้วน

นางสาวนภัสวรรณ พิชยะบุรินทร์

นางสาวศาธนชม วณิชไชยกร