กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวปิยะฤดี พรมใย

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสุขุมาลย์ มณฑปใหญ่

นายชนะ กลิ่นเมือง

นายโอฬาร โชติวุฑฒากร

นางสาววรรณา ชนชนะชัย

นางสาวภาวิณี สุขประเสริฐ

นางสาวอรนิภา มะลิสา

นางสาวทัศนีย์ แสงเสงี่ยม

นางสาววรัญญา พวงศรี