กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสุขุมาลย์ มณฑปใหญ่
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชนะ กลิ่นเมือง
ครู คศ.3

นายโอฬาร โชติวุฑฒากร
ครู คศ.2

นางสาวปิยะฤดี พรมใย
ครู คศ.2

นางสาววรรณา ชนชนะชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวภาวิณี สุขประเสริฐ
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรนิภา มะลิสา