กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาววรรณา ชนชนะชัย

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชนะ กลิ่นเมือง

นายโอฬาร โชติวุฑฒากร

นางสาวปิยะฤดี พรมใย

นางสาวภาวิณี สุขประเสริฐ

นางสาวทัศนีย์ แสงเสงี่ยม

นางสาววรัญญา พวงศรี

นางสาวอรนิภา มะลิสา

นางสาวกัณฑฉัฐม์ ศรีศุภผุดผ่อง