กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางชรัญญา บุญบรรเทิง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกมลวรรณ แท่นมณี

นางสาวขนิษฐา ใจดี

นางจริยา ธวัชวรรณพงศ์

นางพิมผกา ชนะศรี

นางสาวสุพัตรา ทองคำ

นางสาววรนาฏ ชูสง

นางสาวสุภาวดี จันสุก

นางสาววัชราภรณ์ เพลินลาภ

นายไพศาล โคกรัมย์

นางสาววิชุดา แก้วแสงสี

นางสาวประคองศรี เชื้อโพหัก

นางสาวดวงกมล พุงไธพุง

นางสาวสุมณา อุดม