กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวันเพ็ญ วงศ์พัชราภรณ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวรุ่งนภา ปลาบู่ทอง

นางยูงทอง กรณีย์

นางสาวรตินันท์ เพชรแท้

นางสาวสุทธิพร สอิ้งแก้ว

นางสาวพรศิริ ไทยยากรณ์

นางสาวอัยรา ไกรสิงห์

นางสาวสายสุณีย์ ตะเภาทอง

นางสาวสุจิตรา เรืองยิ่ง

นางสาวมยุรฉัตร กลิ่นผึ้ง