กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายชนะ กลิ่นเมือง

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวสุธาสินี ชื่นตา
หัวหน้างานแนะแนว

ว่าที่ ร.ต. หญิงวรรณิศา พิกุลทอง
งานแนะแนว

นายอนันตชา วัฒนเศรษฐ
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

ว่าที่ร.ต. นเรศ เล็กสราวุธ
หัวหน้ากิจกรรมรักษาดินแดน

นายปราชญ์กิตติ หมายเจริญ
รองหัวหน้ากิจกรรมรักษาดินแดน