กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายวิภาค เรืองสินจรัสแสง

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวสุธาสินี ชื่นตา

ว่าที่ ร.ต. หญิงวรรณิศา พิกุลทอง