กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางวีณาภรณ์ ถาวรานุรักษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ว่าที่ ร.ต. นเรศ เล็กสราวุธ

นางสาวอรุณรัตน์ คงอยู่

นายอนุพงศ์ นากรักษา

นางสาวปรียา บุญเขียน

นายอนันตชา วัฒนเศรษฐ

นายสุุวิกรม โรจนชูศรี