กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ว่าที่ ร.ต. นเรศ เล็กสราวุธ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นาย มนตรี เกตุแก้ว
ครู คศ.2

นาง วีณาภรณ์ ภาวรนุรักษ์
ครู คศ.2

นางสาว อรุณรัตน์ คงอยู่
ครู คศ.2

นาย อนุพงศ์ นากรักษา
ครูผู้ช่วย

นางสาว ปรียา บุญเขียน
ครูผู้ช่วย

นาย อนันตชา วัฒนเศรษฐ
ครูผู้ช่วย

นาย สุุวิกรม โรจนชูศรี
ครูผู้ช่วย