ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>ตารางสอนครูและตารางเรียนนักเรียน 1/2564 146468
ดำเนินกิจกรรมจัดซื้อจัดจ้าง62 Word Document ขนาดไฟล์ 186.5 KB 146754
งานวิชาการ
แบบประเมินหลักสูตรกลุ่มสาระฯ Word Document ขนาดไฟล์ 57.33 KB 146718
แบบประเมินสื่อการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 41.98 KB 146710
ID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 143 KB 146816
โครงร่างงานวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 1.74 MB 146756
ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 252.38 KB 151223
แบบประเมินการผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 37.79 KB 146473
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 241.01 KB 146970
>เอกสารประเมิน ว.21 146682