ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>ตารางสอนครูและตารางเรียนนักเรียน 1/2564 123229
ดำเนินกิจกรรมจัดซื้อจัดจ้าง62 Word Document ขนาดไฟล์ 186.5 KB 123588
งานวิชาการ
แบบประเมินหลักสูตรกลุ่มสาระฯ Word Document ขนาดไฟล์ 57.33 KB 123552
แบบประเมินสื่อการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 41.98 KB 123548
ID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 143 KB 123653
โครงร่างงานวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 1.74 MB 123593
ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 252.38 KB 127810
แบบประเมินการผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 37.79 KB 123305
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 241.01 KB 123801
>เอกสารประเมิน ว.21 123509