ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ดำเนินกิจกรรมจัดซื้อจัดจ้าง62 Word Document ขนาดไฟล์ 186.5 KB 247033
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 106.69 KB 247078
งานวิชาการ
รายชื่อนักเรียน ม.1-ม.6 แยกกลุ่ม A กลุ่ม B Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 352.08 KB 1031
ตารางนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 58462
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 58459
แบบประเมินหลักสูตรกลุ่มสาระฯ Word Document ขนาดไฟล์ 57.33 KB 246937
แบบประเมินสื่อการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 41.98 KB 246932
หน้าปกรายงานรวม 246943
ID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 143 KB 246942
โครงร่างงานวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 1.74 MB 246933
ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 252.38 KB 247083
แบบประเมินการผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 37.79 KB 246947
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 241.01 KB 246976
เอกสารประเมิน ว.21 247138
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 83 KB 253381
แบบบันทึกการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 38.87 KB 247068
บันทึกข้อความข้อจัดกิจกรรมตามโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 32.18 KB 247108