ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตารางสอนครูและตารางเรียนนักเรียน 1/2564 20690
ดำเนินกิจกรรมจัดซื้อจัดจ้าง62 Word Document ขนาดไฟล์ 186.5 KB 310347
งานวิชาการ
แบบประเมินหลักสูตรกลุ่มสาระฯ Word Document ขนาดไฟล์ 57.33 KB 310227
แบบประเมินสื่อการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 41.98 KB 310216
ID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 143 KB 310232
โครงร่างงานวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 1.74 MB 310229
ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 252.38 KB 311440
แบบประเมินการผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 37.79 KB 310362
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 241.01 KB 310337
เอกสารประเมิน ว.21 310427