ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตารางสอนครูและตารางเรียนนักเรียน 1/2564 24417
ดำเนินกิจกรรมจัดซื้อจัดจ้าง62 Word Document ขนาดไฟล์ 186.5 KB 24798
งานวิชาการ
แบบประเมินหลักสูตรกลุ่มสาระฯ Word Document ขนาดไฟล์ 57.33 KB 24763
แบบประเมินสื่อการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 41.98 KB 24758
ID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 143 KB 24862
โครงร่างงานวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 1.74 MB 24802
ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 252.38 KB 26279
แบบประเมินการผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 37.79 KB 24516
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 241.01 KB 25011
เอกสารประเมิน ว.21 24702